Kosovo

Kosovo

Pristina : Ethnographic Museum

Typical Ottoman room.

[240 Photos of Kosovo]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]

Photo ID 23919-6224 (Historical Sites) Added 16 Nov 2014 15:09 © KryssTal 2014