Kosovo

Kosovo

Prizren

Houses and cafes along the River Lumbhardi.

[240 Photos of Kosovo]    [Random Travel Photo]    [Search Travel Photos]

Photo ID 23730-2022 (Cities and Towns) Added 9 Nov 2014 20:13 © KryssTal 2014